Dept Banner
Dept Banner

Contacts

Organizing Committee:

Harry Crane, Lee Dicker, Ying Hung, John Kolassa, Regina Liu (co-chair), William E, Strawderman, Han Xiao, Min-ge Xie (co-chair), Dan Yang

Local Committee:

Chengrui Li, Sifan Liu, Jieli Shen, Xinyu Sun,  Suzanne Thornton,  Yilei Zhan

Contact Information:

Phone: 848-445-2690
Fax: 732-445-3428
Email: bff2016@stat.rutgers.edu

Contact Us

hill2_70x70

501 Hill Center
110 Frelinghuysen Road
Piscataway, NJ 08854
_____________________________
Phone: 848-445-2690

General Inquiries: office@stat.rutgers.edu
Special Permission: mcollins@stat.rutgers.edu